English
EN GE

სამწლიანი სამოქმედო გეგმა  მართვის და ორგანიზებული განვითარების სტრატეგია შვიდწლიანი სტრატეგიული გეგმა საუნივერსიტეტო კვლევების განვითარების სტრატეგია  სტრატეგიული განვითარების გეგმა კვლევითი სტრატეგია კვლევების განვითარების გეგმა 2018 საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარების სტრატეგია